Headlines News :
Home » , , , » Bima (Werkudara)

Bima (Werkudara)

Written By Paknetyas on Wednesday, July 24, 2013 | 10:02 AMBIMA, anak kedua Dewi Kunti. Ayahnya adalah Prabu Pandu Dewanata, raja Astina. Dengan demikian ia juga merupakan orang kedua dalam keluarga Pandawa. Walaupun ayahnya yang resmi adalah Prabu Pandu Dewanata, raja Astina, namun sebenarnya Bima adalah anak kandung Batara Bayu, dewa yang menjadi penguasa angin.

Mengenai hal itu kisahnya adalah sebagai berikut.
Beberapa waktu sesudah Prabu Pandu Dewanata menikah dengan Dewi Kunti dan Dewi Madrim, ia dikutuk seorang brahmana bernama Resi Kimidama (atau Kimindama). Bunyi kutukannya adalah, bilamana Pandu sampai menjalankan kewajiban sebagai suami dan tidur seranjang dengan istrinya, maka saat itu juga ajalnya sampai. Karena adanya kutukan itu Pandu tidak berani lagi menyentuh istrinya. Namun sebagai raja, ia harus mempunyai keturunan sebagai pewaris takhta. Itulah sebabnya, Prabu Pandu kemudian mengizinkan Dewi Kunti menerapkan Aji Adityarhedaya ajaran Resi Druwasa yang dimiliknya untuk memanggil dewa. Suami istri itu sepakat dewa yang dipanggil pertama kali adalah Batara Darma, yaitu dewa kejujuran dan kebenaran. Maka Batara Darma pun datang, dan sembilan bulan kemudian Dewi Kunti melahirkan seorang putra yang diberi nama Puntadewa.

Beberapa waktu kemudian Kunti atas izin Pandu memanggil Batara Bayu. Dari Batara Bayu, dewa pe­nguasa angin itu, Kunti mendapat putra yang diberi nama Bima. Karena itu pula Bima juga disebut Bayuputra, Bayusiwi, Bayusuta atau Bayutanaya, Pawa-nasuta. Semua nama itu menandakan ia seorang putra Batara Bayu.

Bima berperawakan tinggi, besar, gagah, berkumis dan berjenggot. la mempunyai kuku panjang dan kuat, yang menjadi senjata alamiah, disebut kuku Pancanaka.
Pakaiannya juga khas seperti halnya putera angkat Batara Bayu lainnya. yakni berkain Poleng bong bintulu lima warna. (Ada yang menyebut dodot poleng bong bintulu aji, terdiri atas warna putih, hitam. kuning, merah. hijau).

Kepada siapa pun Bima tidak pernah memakai bahasa krama hingil atau bahasa halus. la selalu berbicara dengan bahasa ngoko. atau bahasa lugas sederajat. bahkan juga kepada para dewa. Tetapi khusus hanya kepada Dewaruci. Bima mau menggunakan bahasa halus atau krama inggil.
Di kalangan penggemar pewayangan. Bima dianggap mewakili karakter seorang yang jujur, lugas, tidak pandang bulu. ulet, tidak pernah putus asa. spontan, dan tak pernah menghindari tantangan. Namun Bima pun dikenal sebagai ksatria yang tak mengenal belas kasihan pada musuhnya yang jahat. Kepada Dursasana dan Patih Sengkuni yang dibencinya. Bima melampiaskan dendamnya dalam Baratayuda. Setelah dibunuh. Dursasana dirobek dadanya dan dihirup darahnya; sedangkan Patih Seng­kuni selain dipatahkan kaki dan tangannya, disobek kulitnya. juga dirobek mulutnya. Peristiwa ini juga sekaligus merupakan bukti terlaksananya kutukan Patih Gandamana terhadap Patih Sengkuni yang pernah memfitnahnya.
Sejak saat kelahirannya Bima telah membuat sensasi. la lahir dalam keadaan terbungkus kulit tebal. Bermacam cara telah dilakukan untuk membuka ku­lit itu. berbagai senjala tajam telah dipakai untuk merobeknya. namun tidak satu pun yang berhasil. Melihat kenyataan itu Prabu Pandu Dewanala lain masuk ke sanggar pamujan untuk memohon petunjuk dari para dewa. Akhirnya, Batara Guru terpaksa mengutus Batara Narada untuk menolongnya.

Atas petunjuk Batara Narada, seekor gajah bernama Sena disunih memeeahkan kulit pembungkus itu. Saat itu pula Batara Bayu merasuk ke tubuh Gajah Sena. Bayi Bima yang terbungkus kulit tebal itu diinjak-injak dan ditendang oleh Gajah Sena sehingga akhirnya pembungkus itu robek. Begitu keluar dari pembung-kusnya bayi Bima langsung menyerang sang Gajah.
Sekali pukul, gajah itu mati. Dan begitu mati, Gajah Sena langsung menghilang musnah dan menyatu dalam diri Bima. Jtuiah sebabnya, ia juga disebut Bimasena, Bratasena, alau Sena saja. Beberapa dalang juga me-nyebutkan panggilan kesayangan Prubu Kresna terhadap Bima adalah Bungkus. (Lakon Bima Bungkus). Peristiwa pecahnya bungkus bayi Bima itu disertai dengan datangnya angin ribut. Kulit pembungkus bayi itu ditcrbangkan angin ke angkasa. melayang-layang. dan akhirnya jatuh di pangkuan seorang pertapa sakti bernama Begawan Sapwani. Karena tidak mempunyai anak, Begawan Sapwani kemudian memuja kulit pembungkus bayi Bima itu. Atas pennohonan pendeta sakti itu, para dewa mengubah ujud kulit pembungkus itu menjadi seorang bayi. Begawan Sapwani dan istrinya memelihara bayi hasil pujaan itu dengan tekun dan penuh kasih sayang. Setelah besar, bayi itu tumbuh menjadi seorang ksatria gagah perkasa dengan bentuk badan dan raut muka yang mirip sekali dengan Bima. Begawan Sapwani memberi nama Jayadrata pada anak hasil pujaannya itu.

Versi lain mcngenai lakon Bima bungkus adalah sebagai berikut: Karena usaha untuk membuka bungkus bayi Bima tidak berhasil, Abiyasa menyarankan agar bayi bungkus itu dibawa ke Hutan Krendawahana (Krendayana) dan ditinggalkan di sana. Penghuni hutan itu, yaitu para jin gandarwa anak buah Batari Durga menjadi resah karena bungkus bayi itu memancarkan hawa panas. Batari Durga memerintahkan anak buahnya unluk menghancurkan bungkus bayi itu, tetapi tidak herhasil.

Keresahan itu akhirnya menjalar pula ke kahyangan. Batara Guru mengutus Gajah Sena unluk memecahkan bungkus bayi Bima. Sebelum Gajah Sena datang. lebih dulu Batari Durga masuk ke dalani bungkus Bima. Karena kagum pada keperkasaan bayi itu. dalam bungkus itu Batari Durga menghadiahi Bima kelengkapan pakaian. kain kampuh poleng bang bintulu. gelang candrakirana, kalung naga banda, sumping surengpali. dan pupuk jurat asem.

Dengan demikian, ketika akhirnya Gajah Sena berhasil memecahkan bungkus ilu. Bima keluar dengan berpakaian lengkap. 
Cerita selanjutnya. sama dengan versi perlama. Pada masa kecilnya. ketika para Pandawa masih berkumpul bersama para Kurawa di Kerajaan Astina. Bima sudah menjadi saingan Duryudana. Mercka se-ring berkelahi. Waktu belajar bersama-sama pada Resi Krepa dan Begawan Drona pun. mereka selalu ber-saing. Demikian pula ketika Prabu Baladewa mengajarkan ilmu berkelahi dengan gada. Bima dan Duryudana sama-sama berusaha menjadi murid yang rajin dan tekun.

Pada suatu saat, atas hasutan Patih Sengkuni, para Kurawa pernah meracuni Bima dengan tujuan mem-bunuhnya. Para Kurawa memperhitungkan, bilamana Bima mati tentu kekuatan Pandawa akan lumpuh ka­rena di antara para Pendawa, Bimalah yang paling kuat. Tetapi setelah kena racun, temyata Bima tidak mati. la hanya tak sadarkan diri. Para Kurawa yang mengira Bima telah mati, beramai-ramai meng-gotong dan membuangnya di Sungai Gangga. Di sungai itu tubuh Bima digigit puluhan ular berbisa. Namun bisa ular tersebut bukan membunuhnya, melainkan justru menambah kesaktiannya. Berkat pengaruh bisa ular itu, untuk selanjutnya Bima kebal terhadap racun apa pun.

Dalam pewayangan, usaha Kurawa untuk membunuh Bima dicerilakan sebagai berikul:
Atas hasutan Patih Sengkuni, suatu saat Kurawa mcngajak Bima bermabuk-mabukan. Mulanya Bima menolak. Tetapi karena Kurawa menyebutnya ia takut minum minuman keras.  Bima akhirnya mau. Ternyata minuman yang diberikan pada Bima sehelumnya te­lah diberi racun. Setelah Bima pingsan, para Kurawa menggotongnya dan memasukkannya ke Sumur Jalatunda yang lerkenal angker. Sumur ilu dipenuhi oleh ular berbisa.

Namun usaha Kurawa membunuh Bima gagal karena ksatria bertubuh tinggi besar itu ditolong Batara Dawung Nala. Berkat pertolongan dewa itu Bima menjadi kebal terhadap segala macam racun. Setelah lolos dari Sumur Jalatunda, Batara Dawung Nala memberinya nama baru: Bondan Peksajandu.
Dalam pewayangan, sebuah lakon mengisahkan persaingan antara Kurawa dan Pandawa semasa mereka masih muda. Suatu saat Duryudana menantang Yudistira (saat itu masih bemama Puntadewa) untuk mengadu bobot antara kedua keluarga itu. Mulanya Yudistira menolak, karena ia tahu benar bahwa bobot Kurawa yang seratus orang itu tentu lebih berat daripada Pandawa yang cuma lima orang. Namun Bima mendesak agar abang sulungnya melayani tantangan para Kurawa itu.

Sebuah balok kayu panjang disiapkan sebagai timbangan. Balok timbangan itu akan menentukan, mana yang lebih berat bobot seratus orang Kurawa dengan lima orang Pandawa.
Duryudana dan adik-adiknya lebih dahulu duduk di ujung balok yang satu. Namun walaupun jumlah mereka sudah seratus orang, Duryudana masih menyuruh Bogadenta ikut. sehingga mereka menjadi seratus satu. Bogadenla seharusnya tidak tennasuk Kurawa. karena ia hanya berasal dari ari-ari Kurawa yang dipuja menjadi manusia oleh Dewi Gendari.

Mengetahui kecurangan itu, Bima mendapat akal. Disuruhnya semua saudaranya duduk di ujung balok timbangan dengan menyisakan lernpat paling ujung baginya. Setelah itu ia mundur bebcrapa langkah rncngambil ancang-ancang. Dengan lompatan panjang Bima menghentak jatuh di ujung balok. sehingga semua Kurawa di ujung yang lain terpental jatuh. Dari semua yang terpental. Bogadenta yang duduk di ujung balok timbangan terpental paling jauh, sampai jatuh ke Kerajaan Turilaya.
Kebulatan hati dan sifatnya yang pantang menyerah dibuktikan Bima waktu Pandita Drona menyuruhnya mencari Tina Prawitasari. Selain selalu menjunjung tinggi perintah gurunya, Bima sendiri memang bertekad tidak akan berhenti berusaha sebelum apa yang dicarinya diperoleh. Dalam pengembaraan mencari air suci Prawitasari itu Bima harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Semuanya dihadapi dan ditanggulanginya. Di antaranya. di Gunung Candramuka ia harus melawan dua raksasa sakti bernama Rukmuka dan Rukmakala.

Setelah kedua penghalang itu dikalahkan, mereka berubah ujud menjadi Batara Endra dan Batara Bayu. Sewaktu harus pergi ke Teleng samudra. ia dicegat seekor ular naga bernama Nawawata atau Nemburnawa. Dengan kuku Paneanaka naga itu dibunuhnya.
Akhirnya Bima berjumpa dengan Dewaruci. seorang dewa kerdil yang amat mirip dengan dirinya. Dewa Bajang itu menyuruh Bima masuk ke dalam telinganya. Walaupun perintah itu tidak masuk akal. karena Bima percaya, ia menurutinya. Di dalam tubuh Dewa Ruci yang kecil itu, Bima justru dapat menyaksikan alam semesta yang mahaluas. Dewa Ruci memberinya berbagai wejangan berharga yang bermantaat untuk mengenali diri pribadinya, dan mengerti akan makna hidupnya.

Pada masa remaja, Bima menyelamatkan saudara-saudara dan ibunya dari amukan api, ketika para Kurawa mencoba membunuh mereka. Waktu itu mereka sedang menginap di Bale Sigala-gala, sebuah tempat peristirahatan yang jauh letaknya dari istana. Atas hasutan Sengkuni, para Kurawa membakar penginapan itu waktu Pandawa dan ibunya sedang tidur.
Mengenai cara Pandawa menyelamatkan diri bersama ibu mereka, ada dua versi cerita.
Yang pertama menyebutkan, sebelum Bale Sigala-gala terbakar, Batara Narada telah lebih dahulu meng-ingatkan Bima akan bahaya yang akan terjadi. Sesuai dengan pesan Batara Narada, waktu api berkobar Bima menggendong ibunya dan membimbing semua saudaranya, berlari mengikuti garangan putih (cerpelai -semacam musang) masuk ke dalam liang. Liang itu ternyata merupakan jalan di bawah tanah menuju ke
 Kahyangan Saptapertala, tempat Sang Hyang Antaboga bersemayam. Di sini Bima bertemu dengan Dewi Nagagini puteri Antaboga. Mereka menikah dan membuahkan anak yang diberi nama Antareja.
Versi kedua menyebutkan, Yama Widura. yakni paman mereka dari pihak ayah, yang memperingatkan Bima. Karena itu mereka dapat meloloskan diri dan masuk ke hutan. Di hutan ini mereka bertemu dengan Sang Hyang Antaboga yang kemudian membawanya ke Kahyangan Saptapertala. Cerita selanjutnya sama dengan versi yang pertama. Untuk jelasnya, baca Ba­le Sigala-gala.

Sesudah menikah Bima dengan Dewi Nagagini. para Pandawa dan Dewi Kunti meneruskan pengembaraannya di hutan. Di sini mereka bertemu dengan Prabu Arimba yang hendak membalas dendam ke-matian ayahnya, yaitu Prabu Trembaka. Dulu, dalam perang antara Astina dengan Pringgadani. Trembaka tewas dibunuh oleh Prabu Pandu Dewanata, ayah Pandawa.

Bima dan Arimba berkelahi selama berhari-hari. Dewi Arimbi, adik Arimba yang menyaksikan perkelahian itu, kagum dan akhirnya jatuh cinta pada Bima. la berusaha melerai perkelahian itu namun tidak berhasil. Arimba akhirnya tewas. Sebelum ajalnya ia berpesan pada adiknya, Arimbi, bahwa ia merestui dntanya pada Bima. Selain itu Arimba juga mcwariskan Kerajaan Pringgadani pada Arimbi.

Pada mulanya cinta Arimbi pada Bima sama sekali tidak diacuhkan.Tetapi raseksi itu terus saja mengikuti perjalanan Bima dan sekalian saudaranya. Akhirnya dengan bijaksana Dewi Kunti yang mengetahui gelagat cinta raksasa wanita itu segera berkata: “Aduuuh, cantiknya gadis ini…” Maka seketika itu juga Dewi Arimbi berubah ujud menjadi gadis cantik yang bertubuh tinggi besar, Bima akhirnya menikah dengan Arimbi dan mereka mendapat seorang anak yang di­beri nama Gatotkaca.

Suatu ketika, dalam pengembaraan mereka di tengah hutan, Nakula dan Sadewa menangis karena kelaparan. Dewi Kunti mengutus Bima dan Arjuna untuk meneari makanan. Mereka pergi ke arah yang berbeda. Dalam perjalanan itu Bima berjumpa dengan orang-orang yang sedang mengungsi. Setelah me-nanyakan sebabnya. Bima tahu bahwa raja negeri itu bernama Prabu Baka, mempunyai kegemaran makan orang. Penduduk takut jika harus menyerahkan salah seorang anggota keluarganya untuk santapan bagi Prabu Baka. Mendengar hal itu, Bima lalu menawarkan dirinya sebagai santapan raja pemakan manusia itu. Pada saat berhadapan dengan Prabu Baka, Bima me-nantang dan akhirnya dapat membunuhnya.

Sebagai terima kasih, rakyat negeri itu minta agar Bima bersedia menjadi raja mereka. Tetapi Bima menolak. Orang-orang lalu bertanya apa yang di-inginkannya. Dengan jujur Bima menjawab, ia mem-butuhkan dua bungkus nasi untuk adiknya yang sedang kelaparan. Nasi yang dibawa Bima diterima dengan senang hati oleh Kunti karena nasi itu diperoleh dengan cucuran keringat. Sedangkan nasi yang dibawa Arjuna ditolak. karena hanya merupakan pemberian orang hanya karena berdasarkan belas kasihan. Baca juga Arjuna.

Versi lain dan bagian kisah itu menceritakan bahwa ketika Bima pergi mencarikan makanan bagai Nakula dan Sadewa, ia bertemu dengan seorang brahmana beraama Resi Hijrapa. Brahmana ini tinggai di sebuah desa yang termasuk wilayah Kerajaan Manahilan.  Ketika dijumpai Bima. brahmana ini sedang bertangis-tangisan dengan islri dan anak-anaknya. Kepada Bima. Resi Hijrapa mengatakan, hari itu ia mendapat giliran harus menyerahkan salah seorang dari liga anaknya untuk dijadikan santapan rajanya. yakni Prabu Dawaka. Tanpa pikir panjang Bima segera menawarkan dirinya sebagai pengganti anak Hijrapa. Diantarkan oleh Resi Hijrapa. Bima akhirya dibawa ke hadapan raja raksasa yang buas itu. Prabu Dawaka segera menerkam Bima hendak dimakan mentah-mentah. Namun segera gigi raksasa patah begitu digunakan menggigit Bima. Prabu Dawaka marah. dan mereka pun berkelahi. Raja raksasa itu pun akhirnya mati terkena kuku Pancanaka.

Karena merasa berhutang budi, saat itu Resi Hijra­pa dan salah seorang anaknya yang bernama Rawa, bersumpah akan mengorbankan jiwanya sebagai tumbal perang bagi kemenangan pihak Pandawa dalam Baratayuda kelak.

Cerita selanjutnya sama dengan versi yang pertama.
Pada Wayang Parwa Bali. Bima pemah menyelamatkan arwah ayahnya. Pandu Dewanata. dan arwah ibu tirinya. Dewi Madrim dari siksaan neraka. Prakarsa untuk menyelamatkan Pandu dan Madrim datang dari Dewi Kunti. Sesudah saudara-saudaranya yang lain tidak sanggup melakukannya, Bima menyanggupinya. Kemudian dengan ilmu Angkusprana yang dimilikinya dari Batara Bayu, Bima berhasil menghimpun jiwa Dewi Kunti dan keempat saudaranya untuk masuk ke dalam dirinya. Setelah itu, Bima yang telah didampingi jiwa Kunti. Yudistira, Arjuna. Nakula, dan Sadewa masuk ke neraka, menyelamatkan Pandu dan Madrim, dan membawanya ke sorga.

Kisah itu terdapat dalam lakon Bima Swarga yang lazim dipentaskan pada saat upacara kremasi. pembakaran jenazah, atau Pitra Yadnya. 
Pada suatu hari dalam pengembaraannya, sampailah Pandawa ke wilayah Kerajaan Cempalaradya. Sesudah beberapa hari Dewi Kunti dan kelima anaknya berada di negeri itu, mereka mendengar berita tentang adanya sayembara putri Cempala.

Menurut sayembara itu, siapa saja pria yang sanggup mengalahkan Patih Gandamana, ia berhak menjadi suami putri raja Cempala, bernama Dewi Drupadi. Banyak putra raja dan ksatria sakti yang mencoba mengadu nasib, tetapi mereka semua dika-lahkan oleh Patih Gandamana. Akhirnya, Bima maju ke gelanggang. Dalam mengadu kekuatan melawan Patih Gandamana, semula Bima selalu terdesak. Bahkan suatu ketika Bima berhasil diringkus sehingga sulit bergerak. Untuk melepaskan diri dari cengkeraman Gandamana, tanpa sengaja kuku Pancanaka Bima menekan dan menusuk dada Gandamana. Seketika itu juga tubuh Gandamana menjadi kehilangan daya. dan terhuyung jatuh.

Sebelum sampai pada ajal Gandamana teringat bahwa menurut suratan takdir, ia hanya bisa mati bilamunu dikalahkan salah suorang dari keluarga Pandawa. Karena itu ia lalu bertanya pada Bima, lentang asal usulnya. Setelah tahu siapa Bima, Gandamana lalu mewariskan ilmunya, yakni Aji Wungkal Bener dan Aji Bandung Bandawasa. Dengan aji itu, Bima akan memperoleh semangat dan kekuatan dahsyat bilamana ia merusa tindakannya benar.

Sesudah mengalahkan Patih Gandamana, Bima mengatakan kepada Prabu Drupada bahwa ia mengikuti sayembara itu sebagai wakil kakak sulungnya. Puntadewa. Karena itu. menurut pewayangan, yang nicnikah dengan Dewi Drupadi aclalah Puntadewa.

Versi yang lain, yakni menurut Kitab Mahabarata, menyebutkan Arjunalah yang memenangkan sayemhara itu. Bunyi sayembaranya juga berbcda. Menurut versi ini. barang siapa yang sanggup mcmanah dengan gendewa pusaka milik Kerajaan Pancala (Cempakiradya). ialah yang akan dinikahkan dengan Drupadi. Menurut Mahabarata pula, Dewi Drupadi bukan hanya istri Puntadewa, melainkan istri kelima Pandawa.
Bima juga pernah menolong Prabu Basudewa dari negeri Mandura pada saat Kangsa. raja muda dari Sengkapura memberontak. Kangsa adalah anak harani yang lahir karena skandal yang melibalkan Dewi Maerah, permaisuri Prabu Basudewa. Ayah Kangsa yang sebenarnya adalah raja raksasa Prabu Gora-wangsa, raja Gowabarong. Dalam lakon Kangsa Adu Jago dengan bantuan Arjuna, Bima berhasil mengalahkan Patih Suratimantra yang terkenal amat sakti dan nyaris tidak bisa mati. Sedangkan Kangsa sendiri mati dibunuh oleh putra-putra Prabu Basudewa sendiri, Narayana dan Kakrasana — yaitu Kresna dan Baladewa ketika masih muda. Peristiwa inilah yang kemudian menumbuhkan persahabatan antara Pandawa dengan Baladewa dan Kresna.

Bima juga pernah berjasa pada Prabu Matswapati, raja Wirata. Ketika Bima dan para Pandawa lainnya serta Dewi Drupadi bersembunyi dan menyamar di Wirata, Bima menyamar sebagai pemotong hewan dengan nama Jagal Abilawa. Waktu itu Bima mem-bunuh Rajamala, Rupakenca, dan Kencakarupa. Ke-tiganya adalah ipar Prabu Maswapati sendiri, yang berniat buruk terhadap raja. Selain itu Bima dan saudara-saudaranya juga membantu Kerajaan Wirata mengusir bala tentara Astina dan Kerajaan Trigata yang datang menyerang.

Ketika para Pandawa yang diwakili Puntadewa kalah berjudi melawan Kurawa yang diwakili Patih Sengkuni, Permaisuri Amarta, Dewi Drupadi dihina serta diperlakukan melebihi batas oleh Dursasana. Waktu itu Dewi Drupadi bersumpah tidak akan menyanggul rambutnya untuk selamanya, sebelum ia berkeramas dengan darah Dursasana. Bima yang menyaksikan kesewenangan itu bersumpah akan membunuh Dursasana serta akan menghirup darahnya. Sumpahnya itu akhirnya terlaksana ketika pecah Baratayuda.

Setelah mengetahui Gatotkaca gugur oleh senjata Kunta Wijayandanu milik Adipati Kama, Bima me-ngamuk. la berusaha keras mendekati Adipati Kama, namun barisan Kurawa sekuat tenaga menghalanginya. Pada hari ke-16, ia berjumpa dengan Dursasana yang ikut menghalangi usaha Bima untuk berhadapan dengan Basukama. Keduanya terlibat dalam perang landing, namun tak lama kemudian Dursasana melarikan diri. Bima terus mengejar, sehingga suatu saat. ketika berusaha menyeberangi Sungai Kelawing. lawannya terjatuh. Dengan mudah Bima menangkapnya dan menjambak rambut Dursasana — seperti yang pemah dilakukan terhadap Drupadi dulu, diseret kembali ke gelanggang Tegal Kurusetra. Di medan jurang ilu dengan kuku Pancanaka nya Dursasana dibunuh, darah Dursasana yang dihirup Bima digunakan untuk mengeramas rambul Dewi Drupadi.

Selain itu, dalam Baratayuda, di hari ketujuhbelas Bima juga membunuh Patih Sengkuni secara kejam. Patih Astina yang dikenal sebagai penyebar fitnah dan perencana macam-macam kejahatan itu, oleh Bima dirobok mululnya. Belum puas dengan ilu. Bima lain menusukkun kuku Pancanaka ke anus Sengkuni dan menguliti patih Astina itu, sehingga scluruh kulitnya lepas dari tubuhnya. Hanya dengan cara itulah Patih Sengkuni dapat dibunuh, karena seluruh kulitnya memang kebal berkat Lenga Tala yang pernah dilumurkan ke seluruh tubuhnya, kecuali anusnya. Kematian Sengkuni secara menyedihkan itu juga merupakan perujudan kutukan Patih Gandamana yang juga pernah difitnah Sengkuni. (Lakon Gondomana Luweng)
Sebelum itu, bersama dengan Arjuna. dalam perang saudara itu Bima nyaris tewas dalam suatu jebakan yang dirancang oleh Prabu Gardapati. raja Purulaya yang dalam Baratayuda memihak Kurawa.
Bersama saudaranya Prabu Gardamuka. raja dari negeri Watanggapura. Gardapati merancang siasat jitu dengan memecah pasukan Pandawa dan menjebak Bima serta Arjuna agar terpisah dari pasukannya.
Pada mulanya, setelah Prabu Gardamuka tewas terkena panah Sarutama, Bima yang bernafsu mengejar Gardapati tanpa sadar telah keluar dari gelanggang perang Kurusetra. Dalam pelariannya, setelah cukup jauh dari Kurusetra, Prabu Gardapati menancapkan cis sakti miliknya ke tanah, dan seketika itu terjadilah sebuah kubangan lumpur yang dalam.

Karena terlalu bernafsu mengejar musuhnya, Bi­ma menjadi kurang waspada dan masuk ke dalam jebakan kubangan lumpur itu. Arjuna yang melihat abangnya dalam bahaya segera menolong, namun sebelum ia berhasil menarik Bima, Prabu Gardapati mendorongnya sehingga ikut pula terjerumus masuk dalam jebakan itu.

Karena Prabu Anom Duryudana berpesan agar Bima dan Arjuna langsung dibunuh, dengan pedangnya Prabu Gardapati berniat hendak memenggal kepala mereka. Namun sewaktu mengayunkan pedangnya, dengan cepat Bima melompat dan menarik tangan Gardapati sehingga ikut pula jatuh ke kubangan lumpur.
Sebelum Gardapati sempat menghmdar Bima membenamkannya dan menggunakan tubuh lawannya sebagai batu loncatan ke alas. Maka selamallah Bima dan Arjuna. sedangkan Prabu Gardapati lewas ter-benam dalam kubangan lumpur ciptaannya sendiri. Kematian Prabu Gardapati itu terjadi di hari ketiga Baratayuda.
Kemenangan akhir Pandawa atas Kurawa dalam Baratayuda ditentukan pada hari ke-18. Setelah semua senapati Kurawa dikalahkan para Pandawa. Prabu Anom Duryudana terpaksa turun ke gelanggang. la dihadapi Bima. Mereka memang sudah menjadi musuh bebuyulan sejak kecil. Badan mereka sama-sama tinggi besar. Keduanya sama-sama murid Resi Krepa dan Resi Drona. Mereka juga pernah dididik dalam ilmu perkelahian dengan gada dari guru yang sama yakni Baladewa. Karena itu perkelahian di antara mereka sangat seru dan seimbang. Berbeda dengan pertempuran pada hari-hari sebelumnya. Perang tanding Bima — Duryudana disaksikan dan diwasiti oleh Prabu Baladewa.
Dalam perang gada itu ditenlukan peiaturan, hanya bagian pinggang ke atas yang boleh dijadikan sasaran pukulan. Walaupun Bima lebih kuat dan lebih lincah. tetapi Duryudana memiliki kelebihan, seluruh tubuhnya kebal kecuali betis kirinya. Kekebalan tubuh Duryudana ini berkat Lenga Tula yang pernah melumuri hampir seluruh tubuhnya. Itulah sebabnya, walaupun pukulan Bima lebih banyak yang mcngena, Duryudana masih saja tetap segar karena kekebalan-nya. Hal ini mengkhawalirkan Prabu Kresna dan Arjuna yang menyaksikan perang tanding itu. Jika keadaan seperti ini terus bcrlangsung, lama kelamaan Bima tentu akan kehabisan tenaga.

Kresna lain berbisik memberitahukan pada Arju­na, bahwa sebenarnya tidak seluruh tubuh Duryudana kebal. Bagian paha kirinya tidak. Setelah mema-hami bisikan Kresna itu Arjuna lalu memberi isyarat pada abangnya, dengan cara menepuk-nepuk paha kirinya (Sebagian buku wayang menyebutkan bukan paha kirinya melainkan betisnya, — namun yang benar adalah paha, karena kata wentis dalam bahasa Jawa artinya paha). Bima segera maklum akan isyarat adiknya itu. Dengan sekuat tenaga dihantamnya paha Duryudana hingga hancur dan sulit berdiri lagi. Habislah kekuatan musuhnya. Pukulan gada berikutnya menyebabkan Prabu Anom Duryudana tewas seketika.

Melihat apa yang dilakukan Bima terhadap musuhnya, Prabu Baladewa marah sekali. la menilai Bima curang. Karena itu sebagai wasit, Baladewa hendak menghukum Bima yang dianggapnya melang-gar peraturan. Tetapi Prabu Kresna segera mencegah dengan mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi karena kutukan Begawan Maetreya yang pernah dihina Dur­yudana. Menjelang pecan Baratayuda, Begawan Mae­treya datang menghadap Prabu Anom Duryudana untuk memberi saran pada penguasa Astina itu, agar memenuhi segala tuntutan para Pandawa.

Waktu itu Duryudana bukan mendengarkan nasihat itu, melainkan malahan membuang muka sambil menepuk-nepuk paha kirinya. Katanya: “Seorang brahmana hanya boleh bicara kalau raja menanyakan pendapatnya….” 
Karena sakit hati diperlakukan Duryudana seperti itu, Begawan Maetreya lalu mengutuknya, paha kirinya akan remuk dalam Baratayuda nanti. Setelah mendengar penjelasan Kresna seperti itu, barulah Prabu Baladewa reda marahnya dan memaafkan Binia.

Dalam lakon Makuta Rama diceritakan bahwa di betis kiri Bima bersemayam arwah Kumbakarna. Ar­wah pahlawan Alengka ilu lidak dapat membuka pintu sorga, kecuali bila ia bisa menyatu pada diri seorang ksatria yang tahu benar mana yang saiah dan niana yang keliru. Atas anjuran Gimawan Wihisana. arwah Kumbakarna lain menyatu pada diri Bima dan mc-nempati betis kirinya.
Sebagian dalang menceritakan dalam Baratayuda, Prabu Anom Suyudana akan berbuat curang dengan menghantarn betis kiri Bima, nanum tidak mempan karena di tempat itu bersemayam arwah Kumbakarna. Bima lalu membalas dan Duryudana pun roboh seketika. Jadi menurut versi itu Duryudanalah yang memulai kecurangan. sedangkan Bima hanya sekedar mcmbalas.

Bima hampir menemui ajalnya sesaat setelah Baratayuda usai. Waktu itu. diantarkan oleh Prabu Kresna, Bima dan para Pandawa lainnya datang ke Istana Astina untuk menghadap Prahu Drestarastra. Meskipun Drestarastra adalah ayah para Kurawa. musuh mereka, namun raja Astina itu adalah kakak kandung Pandu Dewanata. ayah para Pandawa. Karena itu Puntadewa selalu mengingatkan adik-adiknya agar tetap hormat pada Prabu Drestarastra.

Namun rupanya Prabu Drestarastra masih tetap menyimpan dendam pada para Pandawa. Dendam raja tua itu terutama ditujukan kepada Bima yang di-anggapnya telah semena-mena dan bertindak ke-terlaluan kejarn dalam Baratayuda. Sakit hati Pra­bu Drestarastra ketika mendengar laporan tentang kematian Dursasana yang dirobek dadanya dan dihirup darahnya oleh Bima. Dresatarastra juga sakit hati mendengar laporan tentang kematian Duryudana. Ayah para Kurawa itu menilai Bima curang, tidak bcrlaga secara ksalria dalam perkelahian itu.

Dendam inilah yang menyebabkan Prabu Dres­tarastra nyaris membunuh Bima dengan kesaktian yang dimiliknya, yakni Aji Lebur Sekeli. (Sebagian dalang menyebutnya Aji Gelap Sayuta)
Meskipun tunanetra, Drestarastra memiliki kesaktian yang luar biasa. Dengan Aji Lebur Seketi Prabu Drestarastra sanggup menghancurluluhkan apa saja yang disentuh dengan ujung jarinya. Ketika Bima mendapat giliran untuk menghaturkan sembahhormatnya, jari-jari Drestarastra menjulur ke depan hendak menyentuhnya. Prabu Kresna yang kebetulan berdiri di belakang Bima serta merta mendorong Bima ke samping, sehingga jari-jari tangan Drestarastra hanya menyentuh sebuah arca batu. Seketika itu juga area batu itu lebur luluh menjadi abu.

Seperti juga tokoh wayang terkenai lainnya, Bima memiliki banyak nama. Nama lainnya adalah Bratasena, atau Wijasena, yang sering digunakan para dalang untuk menyebut Bima tatkala masih muda. Nama Wrekudara yang berarti ‘perut srigala’, menandakan bahwa ia seorang yang amat banyak makannya. Bratasena dan Aryasena menandakan ia pernah membunuh Gajah Sena waktu masih bayi. Nama Arya Brata menandakan ia seorang yang tahan menderita. Arya Jodipati adalah sebutannya yang menandakan Bima tinggal di Kasatrian Jodipati. Kasatrian ini sebelumnya adalah sebuah kerajaaajin yang diperin-tah oleh Prabu Dandunwacana. Raja jin itu dikalahkan, dan menyatu dalam diri Binia. Sedangkan Kerajaan Jodipati dijadikan kasatriannya. Dari Dandunwacana pula Bima mewarisi gada pusaka Lukitasari. Nama Jayadilaga dan Kusumadilaga menandakan ia seorang Bayu Tanaya, Bayu Suta dan Bayusiwi adalah nama-nama yang merupakan tanda bahwa Bima adalah putra Batara Bayu.

Selain Antareja dan Gatotkaca, menurut peda-langan di daerah Yogyakar­ta dan dacrah-daerah di sebelah haratnya, Bima ju­ga mempunyai anak yang lain, bernama Antasena. Ibu Antasena adalah Dewi Urangayu. Hidupnya di samudra. Sedangkan menurut pedalangan di sebelah timur Yogyakarta, Antasena dianggap sebagai nama lain dari Antareja.

Sementara itu dalam pedalangan Gagrak Banyumasan, Antasena mempunyai adik seorang lagi, bernama Srenggini. Dalam pewayangan tokoh ini ditampilkan sebagai ksatria mirip Antasena. tetapi mempunyai ‘capit’ di kepalanya dan insang di lehernya.

Dalam lakon Bima Kacep, sebuah lakon lama yang kini hampir tidak pernah lagi dipergelarkan. Bima juga mempunyai anak hasil hubungannya dengan Dewi Uma. Anak itu, lahir perempuan, dan diberi nama Bimandari.

Kisahnya, sewaktu Bima bertapa untuk memohon kemenangan dalam Baratayuda, Dewi Uma turun dari kahyangan untuk menggoda Bima.
Pada waktu Bima sedang berasyik masyuk dengan Dewi Uma, Batara Guru memergokinya. Agar dapat memisahkan istrinya dari Bima, Batara Guru menggu-nakan senjala saktinya, Cis Jaludara. Akibatnya, kemaluan Bima terpotong, dan potongan itu berubah ujud menjadi pusaka yang berkhasiat untuk menolak hama padi. Pusaka itu disebut Angking Gobel.

Bima pernah bertukar ilmu dengan Anoman, salah satu saudara tunggal bayu nya. Dari Anoman. Bima mendapat ilmu mengenai pembagian zaman, sedangkan Bima mengajarkan ilmu Sasra Jendra. Selain kuku Pancanaka, Bima memilki dua gada sakti yakni gada Rujakpolo dan Lukitasari. Ksatria yang berkumis dan berjenggol itu juga memiliki anak panah pusaka bernama Bargawastra yang besar sekali ukurannya. Anak panah itu dapat digunakan berkali-kali karena Bargawastra selalu akan kembali pada pemiliknya setelah mengenai sasarannya.

Watak Bima yang lugas, jujur. tidak pandang bulu, dan tegas. sebenarnya sering bertentangan dengan Yudistira. Bima menganggap kakak sulungnya itu sering bersikap terlalu nrima, terlalu pemaaf. terlalu lama mengamhil keputusan. la juga membenci kebiasaan Yudistira yang dinilai suka berjudi. Waktu menyaksikan penistaan para Kurawa terhadap Dewi Drupadi, selain mengutuk Dursasana, Bima juga hendak mengumpat abangnya — yang dinilai bertanggung jawah terhadap kesengsaraan itu. Namun niatnya ini dicegah Arjuna yang sadar bahwa di hadapan para Kurawa, mereka tidak boleh tampak bertengkar.
Ketegasan sikap Bima juga tercermin latkala Prabu Kresna memastikan kcteguhan sikap para Pandawa. Waktu itu dengan tcgas Bima menjawab: “Jika negara Astina tidak diserahkan, kita harus berperang! Baratayuda harus menjadi kenyataan.”

Padahal ketika itu. pertanyaan yang sama dijawab Puntadewa dengan nada keengganan, sedangkan Arjuna menjawab, akan mengikuti apa yang terhaik yang diputuskan Kresna. 
Menurut Serat Hariwangsa karya Empu Panuluh. di kala muda usia Bima sebenarnya pernah mati. Ini terjadi sewaktu Kresna. yang waktu itu lebih dikenal dengan panggilan Narayana, menculik Dewi Rukmini. Prabu Bismaka, ayah Rukmini. merasa tidak sanggup melawan Kresna.  Karena itu, alas saran Bega-wan Druna, raja Kumbina itu meminta bantuan Pandawa untuk melawan Kresna. Permintaan bantuan itu oleh Yudistira disetujui. Keputusan ini sebenarnya tidak disetujui Bima dan Arjuna. namun bagaimana pun yang menjadi raja adalah Yudistira.
Akibat keputusan Yudistira itu, para Pandawa ter-paksa berperang melawan Kresna. Prabu Baladewa ikut turun tangan membela adiknya. Dalam peperangan itu Bima dan Baladewa sama-sama mati sampyuh. Yudistira gugur di tangan Kresna. Namun sewaktu berhadapan dengan Arjuna. kesaktian Kresna temyata seimbang. Kresna lalu mengubah ujud dirinya menja­di Batara Wisnu. Arjuna pun ikut menjadi Wisnu. sehingga saat itu ada dua Wisnu saling berperang.

Perang itu barn berakhir sesudah para dewa datang melerai. Para Pandawa diberi tahu bahwa Dewi Rukmini sesungguhnya memang merupakan jodoh Narayana. Sesudah berdamai, dengan kembang Cangkok Wijayakusuma. Prabu Kresna lalu meng-hidupkan kembali Bima, Baladewa. dan Yudistira.
Khusus dalam pewayangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nama Bratasena, Wijasena. atau Har-yasena lebih sering digunakan untuk menyebut Bima ketika masih remaja, sedangkan nama Wrekudara digunakan untuk menyebut Bima setelah dewasa.

Bima mengenakan hiasan kening yang bernama pupuk mas. Di telinganya ada hiasan yang bemama sumping pudak sinumpet. Di lehemya melingkar kalung bernama naga banda yang berbentuk lilitan ular naga. Sedangkan di lengannya, terikat hiasan kelat bahu bernama balibar manggis. Gelang yang dikenakannya bemama candra kirana. Sedang kain kampuhnya yang hermotif poleng, bemama kampuh poleng bang bintulu.

Pada seni kriya Wayang Kulit Purwa dari gagrak Surakana dan Yogakarta, tokoh Bima ditampilkan da-lam enam belas macam wanda, yakni wanda Mimis, Lintang, Lindu Panon, Lindu Bambang, Tatit, Ketug, Jagor (Jagur), Kedu, Gandu, Jagong, Bedil, Mbugis, dan Gurnat. Wanda Lindu Panon ditampilkan mana-kala Bima sedang mengamuk. Tokoh Bima pada seni kriya Wayang Kulit Purwa gagrak Yogyakarta digambarkan bercawat, tidak bercelana. Sedangkan pada gagrak Surakarta, ia mengenakan celana.
Dalam pewayangan Bima adalah tokoh wayang yang memiliki wanda terbanyak. Baikan wanda Arjuna pun kalah banyak jenisnya. Ini membuktikan bahwa Bima sejak dulu adalah tokoh idola bagi banyak penggemar wayang.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk sebagian wanda Bima.
Bima wanda Lindu Panon bertubuh agak gemuk, bahu belakang lebih tinggi daripada bahu depan, wajahnya menunduk seolah memandang ke bawah, dan lingkar gelungnya lebar. Wanda ini diciptakan pa-da zaman pemerintahan Sunan Amangkurat Seda Tegal Arum, yakni tahun 1578 Saka atau 1656 Masehi. Wanda Linda Bambang digunakan sebagai peraga Bima muda, tubuhnya lebih langsing dibandingkan dengan yang wanda Lindu Panon. Bahu belakang juga lebih tinggi dibandingkan yang depan. Perbedaan yang lam, lingkar gelungnya sedikit lebih kecil daripada wanda Lindu Panon. Wanda Lindu Bambang ini diciptakan pada zaman Sunan Paku Buwami IV. raja Kasunanan Surakarta yang memerintah dari tahun 1788 sampai dengan 1820.

Bima wanda Lintang diciptakan tahun 1655 Saka atau 1733 Masehi pada zaman Paku Buwana II, raja Kartasura. Badannya agak gemuk, tubuhnya agak condong ke depan dan bahu belakangnya lebih tinggi dibandingkan yang depan. Lehernya relatif agak panjang. 
Wanda Gurnat yang mengambil nama dari Kyai Jagurnat, sebuah meriam yang dianggap sebagai pusaka di Surakarta, diciptakan pada zaman Paku Buwana IV. Badannya agak gemuk. kedua bahunya relatif rata dibandingkan dengan wanda-wanda yang lain, namun bahu belakang tetap sedikit lebih tinggi, wajahnya agak melongok ke depan, ukuran lingkar gelungnya sedang.

Pada pertunjukan Wayang Orang, yang dipilih un-tuk memerankan tokoh Bima selalu adalah penari yang bertubuh tinggi besar. gagah, dan bersuara berat. 
Dibandingkan dengan tokoh wayang lainnya, Bima paling banyak ditampilkan dalam bentuk area candi. Patung atau relief yang menggambarkan Bima di antaranya terdapat di Candi Sukuh, Candi Ceta, Candi Popoh di dekat Blitar, dan di Pura Kebo Edan dekat Gianyar, Bali. (Sumber: Copas dari Internet)

Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Olah Rasa

Kahanan kang ana iki ora suwe mesthi ngalami owah gingsir mula aja lali marang sapadha-padhaning tumitah.
***
Jejering wanita utama saka kasetyane marang garwa ,dene ajining priya utama saka kaprawirane.
***

Kadonyan kang ala iku ateges mung ngangsa-angsa golek bandha donya, ora mikirake kiwa tengene, uga ora mikirake kahanan batin.
***

Wong kang ora weruh tatakrama udanegara (unggah-ungguh) iku padha karo ora bisa ngrasakake rasa nem werna (legi, kecut, asin, pedhes, sepet, pahit.***

Sing sapa seneng ngrusak katentremane liyan bakal dibendu dening Pangeran lan diwelehake dening tumindake dhewe.
***
 
Support : Creating Website | | Paknetyas
Copyright © 2011. Blog Paknetyas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Paknetyas
Proudly powered by Blogger